Algemene voorwaarden

The Lone Wolf

/ Algemene voorwaarden Yrisius

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van Yrisius en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Yrisius en jou. Deze algemene voorwaarden omschrijven de juridische basis. Deze algemene voorwaarden zijn leidend. De toelichtingen en korte supportteksten op onze websites (de supportpagina’s) maken geen onderdeel uit van de overeenkomst. Yrisius is niet een bedrijf, heeft geen vestiging, en staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De laatste wijziging van deze algemene voorwaarden heeft plaatsgevonden op 19 januari 2019. 

Artikel 1. De overeenkomst

 1. Als je een bestelling op een van de websites van Yrisius (de websites waarvan Yrisius domeinnaamhouder is, zoals (maar niet beperkt tot) Yrisius.nl, Yrisius.be, Yrisius.eu en Yrisius.com) hebt gedaan, een account hebt aangemaakt of akkoord bent gegaan met een aanbod van Yrisius, dan is tussen Yrisius en jou een overeenkomst tot stand gekomen.
 2. Voor domeinregistraties sluit je met Yrisius altijd een overeenkomst voor de duur van een (1) jaar, tenzij anders aangegeven in het bestelproces. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met een (1) jaar verlengd. 
 3. Voor persoonlijke SSL-certificaten geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een (1) jaar, tenzij anders aangegeven in het bestelproces. De overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd maar zal van rechtswege worden beëindigd. 
 4. Voor alle overige diensten geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een (1) maand. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met een (1) maand verlengd.
 5. Yrisius verricht haar diensten naar beste inzicht en vermogen. Yrisius geeft voor haar diensten en systemen geen garanties voor minimumsnelheden, ononderbroken functioneren, betrouwbaar- of bereikbaarheid.  
 6. Door Yrisius genoemde levertermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij dat uitdrukkelijk is aangegeven.

Artikel 2. Diensten

 1. Als in deze voorwaarden wordt verwezen naar een dienst, dan wordt bedoeld een dienst welke Yrisius aan jou levert, omdat je daar met Yrisius een overeenkomst voor hebt gesloten.
 2. Diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Als dat het geval is, dan gelden voor (het gebruik van) die diensten de aanvullende voorwaarden van deze derde(n). De aanvullende voorwaarden kunnen op onze website geraadpleegd worden.
 3. Jij verleent Yrisius een volmacht om namens jou eventuele aanvullende voorwaarden te accepteren en/of een (losse) overeenkomst te sluiten voor het registreren van een domeinnaam of het kunnen verlenen van de bewuste dienst.
 4. Yrisius verleent voor de duur en onder de voorwaarden van de overeenkomst aan jou het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare recht tot gebruik van de dienst, inclusief toekomstige updates. 

Artikel 3. Account

 1. Jouw account geeft je toegang tot een gebruikersinterface van Yrisius waarmee je (bepaalde aspecten van) de diensten kunt beheren en configureren.
 2. Yrisius zal een account aanmaken. Het account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een sterk wachtwoord (mocht je deze willen veranderen) en het geheimhouden van dit wachtwoord.

Artikel 4. Jouw verplichtingen

 1. Jij moet al datgene doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je zorgt er in ieder geval voor dat alle gegevens naar beste weten juist zijn en op tijd aan Yrisius worden verstrekt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens waarvan Yrisius aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan je weet of hoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst. 
 2. Je bent daarnaast zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van al jouw gegevens binnen jouw account.
 3. Als sprake is van (vermoeden van) misbruik van inloggegevens, maak je daar onmiddellijk melding van bij Yrisius, zodat wij maatregelen kunnen nemen.
 4. Iedere actie die via jouw account plaatsvindt, valt onder jouw verantwoordelijkheid en komt voor jouw risico.
 5. Je moet veranderingen in gegevens of omstandigheden onverwijld aan Yrisius doorgeven.
 6. Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle installaties en onderhoud van applicaties, tenzij de applicatie een onderdeel is van de dienst.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op rechtsopvolgers. Als je de door jou afgenomen diensten doorverkoopt, ben je verplicht om deze voorwaarden door te zetten aan de eindgebruiker van de dienst.

Artikel 5. Prijzen en betaling

 1. Voor zakelijke klanten zijn alle genoemde prijzen vast, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van (kennelijke) programmeer- en typefouten.
 2. Yrisius heeft het recht om de overeenkomst aan te passen als blijkt dat je verkeerde of onvolledige gegevens hebt aangeleverd. 
 3. Prijzen mogen te allen tijde gedurende de looptijd van de overeenkomst tussentijds worden aangepast. We informeren je dertig (30) kalenderdagen van tevoren over een voorgenomen prijswijziging. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging(en) mag je de overeenkomst opzeggen via een email naar support@yrisius.com. De opzeggingsmogelijkheid bestaat niet als de wijziging van de prijzen het gevolg is van:
  1. inflatie;
  1. een wijziging van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7 lid 8 van deze algemene voorwaarden;
  1. een prijsverhoging door onze leverancier(s);
  1. een op Yrisius rustende verplichting ingevolge de wet.
 • Yrisius zal:
  • eenmalige kosten (zoals installatiekosten, activeringskosten) en aanvullende diensten achteraf in rekening brengen;
  • alle terugkerende kosten maandelijks vooraf in rekening brengen.
 • De betaaltermijn is veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum.
 • I. Als een automatische afschrijving onverhoopt mislukt, versturen wij altijd een bericht. Daarnaast versturen wij algemene betalingsherinneringen als een factuur te lang open blijft staan.
  • Wanneer een factuur (zes) 6 weken onbetaald is gebleven, wordt deze definitief als achterstallig gezien. Wij versturen dan altijd een herinnering. Vanaf dit moment kan er geen automatische afschrijving meer plaatsvinden en is de factuur alleen nog in je controlepaneel of door middel van een handmatige overboeking te voldoen. 
  • Wanneer de factuur nog veertien (14) kalenderdagen onbetaald blijft, worden de niet-betaalde diensten geblokkeerd en versturen wij een tweede aanmaning per e-mail. Hierbij worden incassokosten gefactureerd bovenop de openstaande kosten voor je diensten. 
  • Als ook aan de tweede aanmaning geen gehoor wordt gegeven, worden na veertien (14) kalenderdagen alle diensten in je account geblokkeerd en ontvang je een laatste aanmaning per e-mail. Er worden hierbij nogmaals incassokosten gefactureerd. 
  • Als we ook naar aanleiding van deze laatste aanmaning geen betaling ontvangen, zijn wij na nog zeven (7) dagen genoodzaakt de openstaande vordering inclusief wettelijke rente over te dragen aan een incassobureau voor verdere afhandeling. De incassokosten ben je vanaf dat moment verschuldigd aan het incassobureau. Tevens worden je betaalde diensten niet meer verlengd en je gratis diensten per direct opgezegd. We kunnen je dan geen nieuwe diensten meer leveren. Alle verdere communicatie over de vordering verloopt vanaf dan ook via het incassobureau.
 • Je hebt geen recht op verrekening of aftrek van betalingen.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 1. Dit artikel is niet van toepassing als je een zakelijke klant bent (handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf).
 2. Als consument kun je de overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen (de bedenktermijn) na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden. Je bent dan alleen verplicht om de eventuele kosten te betalen voor het gebruik van de dienst tot het moment van ontbinding. 
 3. Voor een domeinregistratie of voor het laten valideren van een SSL-certificaat geldt het herroepingsrecht niet, omdat deze dienst(en) met jouw toestemming binnen de wettelijke termijn voor herroeping volledig wordt uitgevoerd. Je doet in het bestelproces uitdrukkelijk afstand van het recht van ontbinding.
 4. Je kunt de overeenkomst binnen de bedenktermijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Yrisius, of door op een andere

ondubbelzinnige wijze aan Yrisius bekend te maken dat je van de koop afziet. Yrisius bevestigt in het geval van een digitale melding, de ontvangst van deze melding.

 • Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:
  • de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Yrisius de overeenkomst is nagekomen.
 • Als je al (deels) betaald hebt, zal Yrisius dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding van de overeenkomst, terugbetalen. Dit doet Yrisius op dezelfde wijze als waarop jij de bestelling hebt betaald.

Artikel 7. Webhosting

 1. De installatie van, en het onderhoud met betrekking tot, de benodigde hardware wordt verricht door Yrisius. Je hebt als je webhosting afneemt geen recht op fysieke toegang tot de serverruimte.
 2. Yrisius heeft het recht om andere hardware aan jou toe te wijzen, als deze andere hardware in alle redelijkheid voldoet aan, of beter is dan, de eisen die voor de oorspronkelijke hardware golden.
 3. Eris altijd sprake van een gedeelde infrastructuur. Jij zorgt ervoor dat onnodige piekbelasting van de diensten wordt voorkomen en dat je de diensten niet op een manier gebruikt waarbij hinder voor andere klanten van Yrisius ontstaat.
 4. Indien beschikbaar kun je op ieder moment de afgenomen capaciteit en opslagruimte voor de diensten upgraden via een mail naar support@yrisius.com. Yrisius doet haar best om de aangevraagde upgrade zo snel mogelijk door te voeren. Het downgraden van de diensten is, indien haalbaar, mogelijk.
 5. In het geval van excessief gebruik van internetverkeer of datastromen, of in geval van overschrijding van vastgestelde limieten kan Yrisius kosten in rekening brengen. In het geval je regelmatig de vastgestelde limieten

overschrijdt, of indien Yrisius dat in alle redelijkheid noodzakelijk acht, kan Yrisius jouw abonnement upgraden. Yrisius zal jou hierover informeren. 

Artikel 8. Domeinnamen

 1. Yrisius kan niet garanderen dat een ingediende aanvraag voor een domeinnaam wordt gehonoreerd. Yrisius is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade volgend uit de onmogelijkheid om een domeinnaam te registreren of voor de afwijzing van een domeinnaamaanvraag. Na een succesvolle aanvraag van een domeinnaam zal Yrisius een bevestigingsmail sturen zodra de domeinnaam daadwerkelijk geregistreerd is.
 2. Als wijzigingen worden doorgevoerd met betrekking tot domeinnamen, dan worden deze wijzigingen geautomatiseerd gecommuniceerd met Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) of andere toepasselijke registrerende instanties. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren en up-to-date houden van de juiste gegevens binnen jouw account. 
 3. Voor heractivatie van een domeinnaam na opschorting, opzegging of welke vorm van (tijdelijke) beëindiging dan ook, kan Yrisius kosten in rekening brengen.  

Artikel 9. Regelgevende instanties

 1. De aanvraag- en toekenningsprocedure van IP-adressen is onderworpen aan regels en procedures van de registrerende instantie, zoals Réseaux IP Européens (RIPE). SSLcertificaten zijn onderworpen aan de regels en procedures van de gekozen Certificate Authority. Domeinnamen zijn onderworpen aan de regels en procedures van de registry van de betreffende extensie. Vanaf de aanvraag van de hierboven beschreven diensten, ben je aan de voorwaarden van deze instanties gehouden.  
 2. Deze instanties beslissen over het al dan niet toekennen van hetgeen wat is aangevraagd. Yrisius vervult bij de aanvraagprocedure slechts een bemiddelende rol.    
 3. Bij het registeren van een domeinnaam zijn de algemene voorwaarden van het overkoepelende register of de tussenpersoon via wie wij jouw domeinnaam vastleggen eveneens van kracht. Deze aanvullende voorwaarden zijn te vinden op onze websites.
 4. Toegekende IP-adressen blijven in beheer van Yrisius en kunnen niet worden meegenomen of verhuisd.
 5. Het SSL-certificaat kan door Yrisius of door de betreffende Certificate Authority worden ingetrokken. Intrekking kan plaatsvinden als je de verkeerde informatie voor het SSL-certificaat hebt aangeleverd of als de betrouwbaarheid van het SSL-certificaat is gecompromitteerd. Je ontvangt hiervoor geen schadevergoeding of vervangend product.

Artikel 10. Back-ups, beschikbaarheid en onderhoud

 1. Yrisius zal regelmatig reservekopieën (back-ups) van de door jou opgeslagen data maken. Op verzoek zal Yrisius deze back-ups aan jou beschikbaar stellen. Yrisius kan hiervoor kosten in rekening brengen. Voor onze diensten gelden verschillende backuptermijnen. Deze termijnen worden duidelijk op onze website vermeld. Ben je niet expliciet met Yrisius overeengekomen dat Yrisius deze back-ups voor jou beschikbaar maakt? Dan zijn er geen back-ups beschikbaar. 
 2. Back-ups van webhosting en e-mailhosting mogen door Yrisius na veertien (14) kalenderdagen na het einde van de overeenkomst worden vernietigd.

Houd hier rekening mee als je de dienst beëindigd, of als Yrisius jou informeert dat Yrisius de dienst beëindigt.

 • Yrisius doet dag en nacht haar best om ervoor te zorgen dat diensten altijd maximaal presteren en bereikbaar zijn. Yrisius neemt strenge maatregelen om ervoor te zorgen dat de diensten toegankelijk blijven. Yrisius biedt hierover alleen garanties als dit is opgenomen in de overeenkomst. 
 • Yrisius heeft het recht om de dienst (gedeeltelijk) tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering van het systeem of bijbehorende programmatuur of faciliteiten. Yrisius zal proberen dit zoveel mogelijk tussen 23:00 en 5:00 uur (Nederlandse tijd) te laten plaatsvinden. Yrisius probeert je op tijd op de hoogte te stellen hiervan. Yrisius is nooit gehouden tot schadevergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. 

Artikel 11. Gedragsregels en notice-and-takedown

 1. Je mag zelf bepalen wat je met de dienst doet, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij (of jouw klant) het netwerk van Yrisius in gevaar brengt of de wet overtreedt. In zulke gevallen kan Yrisius of de rechter besluiten om jouw dienst (tijdelijk) op te schorten.
 2. Je garandeert ons daarom dat de diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de diensten materialen aan te bieden of te verspreiden die:
  1. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
  1. inbreuk maken op rechten van derden (zoals intellectuele eigendomsrechten), of smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  1. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten; of
  1. elke vorm van strafbare pornografie bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijk materiaal te vinden;
  1. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongewenste communicatie.
 3. Als naar het oordeel van Yrisius hinder, schade of ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de systemen of netwerken van Yrisius of derden, zoals bijvoorbeeld het overmatig verzenden van e-mails, (D)DoS-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van malware of andere schadelijke software, dan heeft Yrisius het recht om alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar te voorkomen of af te wenden. 
 4. Als een derde Yrisius wijst op onmiskenbaar onrechtmatig of inbreukmakend gedrag door jou, brengt Yrisius jou daar zo snel mogelijk van op de hoogte. Yrisius vraagt je daarop zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 24 uur) een reactie te geven, waarna Yrisius besluit hoe te handelen. In spoedeisende gevallen zal Yrisius direct ingrijpen.
 5. Yrisius heeft het recht om diensten op te schorten, materiaal te verwijderen of (het gebruik van) diensten te blokkeren als inbreuk wordt gemaakt op deze algemene voorwaarden, rechten van derden of wet- en regelgeving of als sprake is van excessieve belasting van systemen van Yrisius. Yrisius zorgt dat je hier zo snel mogelijk van op de hoogte bent. 
 6. Yrisius mag jouw naam, adres en andere identificerende gegevens afgeven aan een derde die klaagt dat jij inbreuk maakt op diens rechten indien er geen minder ingrijpende manier is om de contactgegevens te achterhalen. Yrisius doet dit alleen als de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, een derde een redelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens en als aan alle wettelijke eisen is voldaan. 
 7. Yrisius streeft ernaar om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden in het geval van klachten en is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de volgens dit artikel genomen maatregelen. 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Dit artikel geldt voor zakelijke klanten, en ten aanzien van consumenten voor zover de bepalingen niet onredelijk bezwarend zijn. 
 2. Yrisius is tegenover jou slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder onder meer wordt begrepen gederfde winst en omzet, is uitgesloten. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  1. schade aan stoffelijke zaken (zaakschade);
  1. kosten voor herstelwerkzaamheden om dataverlies te voorkomen;
  1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade en ter voorkoming en beperking van deze schade, voor zover betrekking hebbende op de directe schade, zoals hier bedoeld.
 3. De aansprakelijkheid van Yrisius wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts als je Yrisius binnen veertien (14) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk in gebreke stelt, waarbij in overleg schriftelijk een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt overeengekomen, en Yrisius ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Yrisius in staat is adequaat te reageren.
 4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel zal worden, is het bedrag in ieder geval per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen beperkt tot de vergoedingen die je onder de overeenkomst in de afgelopen drie (3) maanden aan Yrisius hebt betaald voor de betreffende dienst. In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade meer bedragen dan € 500,- op jaarbasis.
 5. Jij vrijwaart Yrisius voor alle aanspraken van derden (waaronder van jouw klanten), en stelt Yrisius hiervoor volledig schadeloos.
 6. Yrisius kan niet tot nakoming van de overeenkomst worden gehouden, als nakoming verhinderd is door overmacht. Ook kan Yrisius niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaronder in de wet wordt verstaan, onder andere (maar niet uitsluitend) begrepen: onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen, brand en overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Yrisius, storingen in verbinding met internet, licentieweigering, (D)DoS-aanvallen en storingen in hardware- of (telecommunicatie)netwerken, aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen.
 7. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien de overmachtssituatie ten minste dertig (30) kalenderdagen of langer voortduurt. Yrisius is niet gehouden tot vergoeding van enige schade ter zake van die opzegging.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 2. De intellectuele eigendomsrechten die op de dienst rusten, blijven berusten bij Yrisius of diens licentiegevers.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op jouw data of andere door jou aangeleverde materialen blijven berusten bij jou. Je vrijwaart Yrisius voor aanspraken van derden op grond van een inbreuk op zo’n (intellectueel eigendoms)recht.

Artikel 14. Persoonsgegevens

 1. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als je Yrisius verzoekt om jouw persoonsgegevens te verwijderen en Yrisius geeft hieraan (deels) gehoor, dan kan deze handeling niet meer worden teruggedraaid. Er is geen back-up beschikbaar van verwijderde gegevens.
 2. Yrisius heeft een zorgplicht voor het sluiten van een verwerkersovereenkomst, wanneer haar klanten persoonsgegevens verwerken via de systemen van Yrisius. Deze klanten van Yrisius zijn in dat geval verwerkingsverantwoordelijken. Yrisius stelt daarom een verwerkersovereenkomst beschikbaar. Het is jouw verantwoordelijkheid om te controleren of je inderdaad verwerkingsverantwoordelijke bent en Yrisius opdracht geeft om als verwerker op te treden, en dus of je persoonsgegevens bij ons opslaat. Is dat het geval, dan dien je een verwerkersovereenkomst aanvullend met Yrisius aan te gaan. Wanneer je verzuimt om een verwerkersovereenkomst met Yrisius te sluiten, maar hiertoe wel verplicht bent volgens privacywetgeving, dan komt dit volledig voor jouw verantwoordelijkheid. 
 3. Jij staat ervoor in dat je alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal verwerken in en met behulp van onze dienst(en). Jij garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot het verwerken van persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn of geen inbreuk maken op rechten van derden.

Artikel 15. Einde van de overeenkomst

 1. Indien een overeenkomst voor bepaalde duur voor zakelijke klanten (ook na stilzwijgende verlenging) tussentijds worden opgezegd, worden reeds betaalde bedragen niet gerestitueerd.
 2. Als consument heb je de mogelijkheid om elke overeenkomst na eerste verlenging op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. Indien je de overeenkomst tussentijds wil opzeggen worden reeds betaalde bedragen niet gerestitueerd.
 3. Opzegging van een overeenkomst kan uitsluitend via een mail naar support@yrisius.com.
 4. Yrisius is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met directe ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden en/of op te schorten, als: 
  1. de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nagekomen worden, ook nadat Yrisius jou een redelijke termijn heeft gegeven om de verplichtingen alsnog na te komen; 
  1. na het sluiten van de overeenkomst Yrisius ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat je de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen; 
  1. je verzocht bent om zekerheid te stellen voor de voldoening van verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
  1. d. jij overlijdt;
  1. surseance van betaling voor jou wordt aangevraagd, aangifte tot faillietverklaring is gedaan of indien er sprake is van beslaglegging of schuldsanering;
  1. omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Yrisius kan worden gevergd. 
 5. Als Yrisius de overeenkomst opzegt, in verband met de redenen genoemd in het voorgaande lid, zijn alle vorderingen ten aanzien van de gehele resterende contractstermijn van alle overeenkomsten die je met Yrisius sluit, onmiddellijk opeisbaar.
 6. Als Yrisius de dienst opschort, behoudt Yrisius alle aanspraken voortvloeiend uit de wet en de overeenkomst.
 7. De klant is zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de onder de dienst opgeslagen data of back-ups. Yrisius heeft het recht om direct na de datum waarop de overeenkomst is beëindigd, toegang tot alle accounts die bij deze overeenkomst horen te beëindigen of op te heffen en gegevens die van of voor je zijn opgeslagen te wissen of ontoegankelijk te maken.
 8. Yrisius zal, indien van toepassing, in geval van een rechtsgeldige opzegging van de overeenkomst en als jij aan je verplichtingen uit de overeenkomst hebt voldaan, op jouw verzoek medewerking verlenen om de overdracht naar een andere dienstverlener mogelijk te maken.

Artikel 16. Slotbepalingen

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Wij zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter zake van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.
 2. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:
  1. aanvullende schriftelijke en ondertekende afspraken;
  1. geaccordeerde (digitale) offerte of bestelling via de website;
  1. beschikbaarheidsregeling;
  1. algemene voorwaarden.
 3. Yrisius mag de overeenkomst en deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Voor reeds bestaande overeenkomsten geldt een termijn van dertig (30) kalenderdagen na bekendmaking voordat de wijziging in werking treedt. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in jouw voordeel kunnen direct in werking treden. 
 4. Als je het niet eens bent met de aanpassing of de aanvulling op deze algemene voorwaarden, kun je de overeenkomst opzeggen. De opzegging zal in werking treden op de datum waarop de aangepaste of aangevulde algemene voorwaarden in werking treden.
 5. Yrisius mag de overeenkomst met jou gedeeltelijk of geheel overdragen aan een derde partij, met inbegrip van rechten en plichten zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en, indien van toepassing, overige overeenkomsten. Als je een consument bent, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de overeenkomst aan een derde partij wordt overgedragen.
 6. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 7. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Yrisius gevestigd is, met dien verstande dat Yrisius gerechtigd is het geschil tevens voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
 8. De logfiles en administratie van Yrisius leveren ten aanzien van de klant volledig bewijs op van de stellingen van Yrisius, behoudens door jou te leveren tegenbewijs.